ขั้นตอนการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ในการพระบรมฉายาลักษณ์ และภาพพระราชกรณียกิจ

ก่อนที่ทุกคนจะใช้พระบรมฉายาลักษณ์ และภาพพระราชกรณียกิจ และการนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส และ / หรือพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสคัดตัดตอน เพื่อไปใช้น้ันต้อง ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ยื่นเรื่องที่ ราชเลขาธิการ สำนักพระราชวังก่อน

0817_6385

กลุ่มเพื่อน ตั้งใจจะทำสมุดไดอารี่ ไว้แจกช่วงปีใหม่ ภายในสมุดไดอารีต้องมีการใช้พระบรมฉายาลักษณ์ และภาพพระราชกรณียกิจ และการนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส และ / หรือพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส เราจำเป็ยนต้องขอพระบรมราชานุญาต เราเริ่มศึกษาขั้นตอนและ ต้องทำอะไร อย่างไรบาง

แนะนำขั้นตอนในการขอพระบรมราชานุกญาตดังนี้

1 ต้องเตรียมศึกษาเอกสาร เข้าไปศึกษาข้อมูลจาก สำนักราชเลขาธิการ ในสำนักพระราชวังก่อน ตั้งอยู่ในตึกตรงข้าม ร้านขายของดอยคำใกล้ประตูเทวาภิรมย์ ในเว็ปมีการแนะนำการและมีแบบฟอร์มไว้

http://www.ohm.go.th/th/office-of-his-majesty-principal-private-secretary/forms

หากไม่เข้าใจโทร ไปสำนักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง ถนนหน้าพระลาน กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02 220 7200
โทรสาร. 02 224 3259

2 กรณีต้องยื่นขอพระบรมราชานุกญาต มี 2 กรณีคือ

-การใช้พระบรมฉายาลักษณ์ และภาพพระราชกรณียกิจ

-การนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส และ / หรือพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสที่ตัดตอนมา

3 การยื่นต้องทำหนังสือนำส่งตามแบบฟอร์ม และต้องเอกสารแนบท้ายคือรูปที่ต้องใช้ พร้อมที่มาของรูป และต้องยื่ยล่วงหน้าก่อนใช้ 4 สัปดาห์ อย่างไรไปอ่าน ข้อมูลและรายละเอียดใน เว็ปของสำนักราชเลขาธิการก่อนscreen-shot-2559-11-16-at-8-54-11-pm screen-shot-2559-11-16-at-9-53-22-pm screen-shot-2559-11-16-at-9-53-56-pm screen-shot-2559-11-16-at-9-54-46-pm

ข้อสังเกต  กรณีไม่ต้องขอพระบรมราชานุญาต คือ หากใช้เป็นรูปวาดพระบรมฉายลักษณ์ ใช้ได้ไม่ต้องขออนุญาต  แค่ต้องขออนุญาตจากผู้วาดด้วยเจ้าของภาพอย่างถูกต้องก่อนนำมาใช้ ส่วนเนื้อหา ห้ามใช้ ลักษณะการ ใช้พระราชดำรัส ในเครื่องหมายคำพูด กรุณา เลี่ยงการใช้พระบรมราโชวาท และพระราชดำรัส คัดตัดตอน
และให้ระมัดระวังการใช้คำช้ำ เช่นหากมีชื่อพระองค์ท่านแล้วก็ไม่ต้องต่อท้ายรัชกาลที่9 ซำอีก  สำหรับบทความนำมาลงให้ระบุที่มาบทความ ว่ามาจากไหน ใครเขียน ที่มาอ้างอิงในการนำมาลงตีพิมพ์  dsc_4217-copy

เราเตรียมเอกสารไปยื่นขอพระบรมราชานุญาต ในสำนักพระราชวัง ต้องขึ้นนำเอกสารไปให้กองข่าว ในสำนักพระราชเลขา ตรวจก่อนจะยื่นเรื่อง จะมีเจ้าหน้าที่แนะนำอย่างถูกต้อง ตรวจเสร็จถ้าเข้าเกณฑ์ และหนังสือนำส่งมาถูกต้อง จะดำเนินการรับเอกสาร นำเสนอขึ้นทูลเกล้าพิจารณาต่อไป  หากหนังสือเขียนมาไม่ถูกต้องก็ให้กลับไปแก้ไขแล้วเมื่อแก้ไขเสร็จให้มายื่นขอใหม่

การยื่นเรื่องขอพระบรมราชานุญาต การใช้พระบรมฉายาลักษณ์ และภาพพระราชกรณียกิจ และการนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส และ / หรือพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส คัดตัดตอน ทุกครั้งต้องอย่าลืมขอพระบรมราชานุญาต ที่ ราชเลขาธิการ สำนักพระราชวัง ไม่ใช่ง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไปค่ะ