ขั้นตอนการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ในการพระบรมฉายาลักษณ์ และภาพพระราชกรณียกิจ

ก่อนที่ทุกคนจะใช้พระบรมฉายาลักษณ์ และภาพพระราชกรณียกิจ และการนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส และ / หรือพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสคัดตัดตอน เพื่อไปใช้น้ันต้อง ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ยื่นเรื่องที่ ราชเลขาธิการ สำนักพระราชวังก่อน กลุ่มเพื่อน ตั้งใจจะทำสมุดไดอารี่ ไว้แจกช่วงปีใหม่ ภายในสมุดไดอารีต้องมีการใช้พระบรมฉายาลักษณ์ และภาพพระราชกรณียกิจ และการนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส และ / หรือพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส เราจำเป็ยนต้องขอพระบรมราชานุญาต เราเริ่มศึกษาขั้นตอนและ ต้องทำอะไร อย่างไรบาง แนะนำขั้นตอนในการขอพระบรมราชานุกญาตดังนี้ 1 ต้องเตรียมศึกษาเอกสาร เข้าไปศึกษาข้อมูลจาก สำนักราชเลขาธิการ ในสำนักพระราชวังก่อน ตั้งอยู่ในตึกตรงข้าม ร้านขายของดอยคำใกล้ประตูเทวาภิรมย์ ในเว็ปมีการแนะนำการและมีแบบฟอร์มไว้ http://www.ohm.go.th/th/office-of-his-majesty-principal-private-secretary/forms หากไม่เข้าใจโทร ไปสำนักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง ถนนหน้าพระลาน กรุงเทพฯ 10200 […]