โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ชื่อโครงการทำให้เราปล่อยวาง

ชั่งหัวมัน

โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ เป็นโครงการตัวอย่างด้านการเกษตร โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ตั้งอยู่ ซึ่งตั้งอยู่ที่  ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี  เนื้อที่ทั้งหมด ๒๕๐ ไร่ ในหลวงท่านทรงซื้อที่ดินจากราษฏร ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เดิมทีมีสภาพเสื่อมโทรมและกันดาร  พระองค์ท่านทรงมีพระราชดำริให้ใช้พื้นเป็นโครงการตัวอย่างด้านการเกษตร ที่มาโครงการพระราชดำริ ชั่งหัวมัน เดิมที่ดินบริเวน เขากระปุก อำเภอ ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เป็นดินลูกรัง กันดาร เมื่อพระองค์ทรงเสด็จมาครั้งแรกนั้น  มีชาวบ้านที่มาเข้าเฝ้าติดเอาหัวมันมา ด้วยและทูลเกล้าถวาย  แต่ทรงลืมทิ้งไว้  ต่อมาหัวมันก็งอกเป็นต้นขึ้นมา จึงเป็นที่มาของชื่อโครงการชั่งหัวมันในหลวงท่านทรงมีพระราชดำริให้ใช้พื้นที่นี้ จัดทำเป็นโครงการตัวอย่างด้านการเกษตร วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจ พืชพันธุ์ดีของอำเภอท่ายาง และของจังหวัดเพชรบุรี 2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกร 3. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแปลงหรือมาช่วยงานพระองค์การดำเนินกิจกรรมภายในโครงการ ประกอบด้วย – การใช้กังหันลมผลิตไฟฟ้าเพื่อเป็นพลังงานทดแทน – การผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ […]